Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan en indien daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:
1. LekkerteHuur: LekkerteHuur gevestigd te Veghel onder KVK nr. 74995103
2. Wederpartij: degene met wie LekkerteHuur een overeenkomst is aangegaan. Oftewel: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, elke natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm welke tot LekkerteHuur in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met LekkerteHuur gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
3. Partijen: LekkerteHuur en wederpartij samen.
4. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door LekkerteHuur aan een potentiële wederpartij tot het doen van een aanbod.
5. Aanbod: de door een wederpartij aan LekkerteHuur gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.
6. Overeenkomst: de tussen LekkerteHuur en wederpartij aangegane overeenkomst(en), waarop eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn. Partijen hebben een overeenkomst gesloten als wederpartij akkoord is met de offerte en een aanbod doet.
7. Consument: een wederpartij in de vorm van een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, leveringen van diensten of producten door of namens LekkerteHuur en op alle door LekkerteHuur aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn de verhuurvoorwaarden van toepassing op de door LekkerteHuur aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een wederpartij.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de wederpartij of van derden uitdrukkelijk uit. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 3. offertes.
1. Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden LekkerteHuur op geen enkele wijze, tenzij in de offerte uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
2. Een offerte is geldig gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt. Tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig een andere termijn wordt vermeld.
3. Offertes uit naam van LekkerteHuur worden alleen opgesteld door bevoegde personen zoals één van de eigenaren van LekkerteHuur of een door hen daartoe gemachtigd persoon.

Artikel 4. rechten LekkerteHuur
1. LekkerteHuur heeft het recht een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.
2. Indien LekkerteHuur aanvangt met levering van de gehuurde goederen dan geldt dit als een aangegane overeenkomst tussen partijen en heeft LekkerteHuur het recht de verschuldigde betaling op te eisen.
3. Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt door vertegenwoordigers van LekkerteHuur, binden LekkerteHuur slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen, schriftelijk zijn bevestigd en gedaan zijn door daartoe bevoegde personen zoals één van de eigenaren.
4. De wederpartij is verplicht LekkerteHuur te allen tijde (in redelijkheid) toegang te verschaffen tot de goederen die het eigendom zijn van LekkerteHuur. Ook verplicht wederpartij zich om aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en LekkerteHuur hiervoor te vrijwaren.
5. De door LekkerteHuur verhuurde goederen blijven altijd eigendom van LekkerteHuur, ongeacht de duur van de overeenkomst. Er is geen sprake van eigendomsoverdracht op wederpartij in geen enkel geval tenzij LekkerteHuur ervoor kiest het eigendom van de goederen over te dragen aan wederpartij of een derde. In dat geval behoudt LekkerteHuur het eigendom over de goederen, tot de koper volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
6. Als de wederpartij zich opzettelijk het eigendom van de gehuurde goederen toe-eigent dan is er sprake van verduistering. De huurperiode wordt door het niet retourneren van de gehuurde goederen niet verlengd en het risico blijft volledig bij de wederpartij.

7. Tenzij tussen partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is wederpartij borg verschuldigd aan LekkerteHuur. LekkerteHuur stelt deze borg vast aan de hand van een door LekkerteHuur vooraf vastgesteld bedrag.
8. Indien de wederpartij de borg niet tijdig (ten minste alvorens LekkerteHuur de goederen levert aan wederpartij) voldoet, mag LekkerteHuur de overeenkomst eenzijdig beëindigen waarbij LekkerteHuur recht op schadevergoeding behoudt.
9. De borg mag door wederpartij niet gezien worden als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. En ook niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom, tenzij anders overeengekomen. Bij eindigen van de overeenkomst heeft LekkerteHuur het recht de betaalde borg te compenseren met openstaande of achterstallige betalingen van de wederpartij. LekkerteHuur retourneert het bedrag van de borg als vaststaat dat wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5. betalen
Gevolgen niet tijdig betalen
1. De standaard betalingstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Betaalt de wederpartij niet binnen deze termijn, dan is LekkerteHuur gerechtigd zijn eigen verplichtingen op te schorten en wordt de tussen partijen gesloten overeenkomst als nietig gezien. De betaling is ten minste vóór er geleverd wordt voldaan tenzij anders afgestemd.
2. Wanneer de wederpartij in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en schadevergoeding verschuldigd aan LekkerteHuur.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoedingen voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. In aansluiting op lid 1 mag LekkerteHuur er voor kiezen zijn verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij aan zijn betalingsverplichting voldoet. LekkerteHuur beslist of hij alsnog de gevraagde diensten levert indien de wederpartij te laat aan zijn betalingsverplichting voldoet.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de wederpartij, zijn de vorderingen van LekkerteHuur op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de wederpartij zijn medewerking aan de uitvoering van een tussen LekkerteHuur en wederpartij afgesloten overeenkomst, dan blijft hij betalingsplichtig.
7. Wederpartij is aan LekkerteHuur ten minste het bedrag verschuldigd behorend bij de tussen partijen initiële overeengekomen huurperiode.
8. Bij het sluiten van een overeenkomst met LekkerteHuur gaat wederpartij uitdrukkelijk akkoord met hetgeen genoemd staat in lid 7.
9. LekkerteHuur is in geen enkel geval verplicht de wederpartij een financiële tegemoetkoming aan te bieden indien wederpartij de goederen retourneert vóór het eindigen van de afgesproken huurperiode. LekkerteHuur behoudt zich het recht voor om dit per individuele situatie naar redelijkheid te beoordelen.

Artikel 6. Opschortingsrecht
1. De wederpartij is zonder meer in verzuim indien hij niet, niet tijdig, of onvolledig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. LekkerteHuur is in geval van verzuim zijdens de wederpartij meteen gerechtigd om levering op te schorten totdat de wederpartij zijn verzuim volledig en direct heeft gezuiverd.
2. Tenzij de wederpartij een consument is, doet de wederpartij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 7. huurperiode
1. De huurperiode begint op de tussen partijen overeengekomen datum.

2. De huurperiode eindigt op de datum die partijen vooraf zijn overeengekomen. Wederpartij mag verzoeken, zowel schriftelijk als telefonisch, de huurperiode te verlengen. LekkerteHuur beslist of verlenging van de huurperiode akkoord is en mag dit verzoek afwijzen.
3. Indien LekkerteHuur beslist dat verlenging van de termijn niet akkoord is dan is wederpartij verplicht de door LekkerteHuur ter beschikking gestelde goederen te retourneren op de afgesproken datum en locatie.
4. Indien LekkerteHuur wel akkoord gaat met verlenging van de huurperiode dan spreken partijen een nieuwe einddatum af. Wederpartij is verplicht de goederen op die einddatum te retourneren aan LekkerteHuur tenzij partijen een nieuwe verlenging overeenkomen.
5. Indien wederpartij niet tijdig (dag van eindigen overeengekomen huurperiode) de ontvangen goederen retourneert dan is hij in verzuim. Voor elke dag/dagdeel dat de goederen niet, niet tijdig, niet compleet of niet in dezelfde staat worden geretourneerd, loopt de huurperiode door en kan LekkerteHuur een toeslag per dag rekenen ter hoogte van de huurprijs en evt. hierdoor misgelopen inkomsten doorbelasten aan wederpartij. LekkerteHuur heeft tevens het recht de benodigde juridische stappen te ondernemen en eventueel te maken kosten te verhalen op wederpartij conform art. 5.2.
6. Indien er sprake is van verse producten en wederpartij haalt deze later op dan afgesproken en er is sprake van bederf, dan is LekkerteHuur gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten in rekening te brengen bij wederpartij.

Artikel 8. retournering
1. Na het eindigen van de overeenkomst retourneert wederpartij de goederen aan LekkerteHuur.
2. LekkerteHuur streeft ernaar zijn goederen in een zo goed mogelijke staat te leveren aan wederpartij. Na het eindigen van de overeenkomst zorgt wederpartij dat de door LekkerteHuur geleverde goederen in een, op zijn allerminst, vergelijkbare staat en in dezelfde aantallen geretourneerd worden.
3. Een eerste controle op schade, reinheid, missende onderdelen, manco’s, vervuiling, verontreiniging of onjuiste verpakking van de gehuurde goederen doen partijen tezamen direct bij in ontvangst name van de goederen. Het ophalen of in ontvangst nemen van de goederen door LekkerteHuur kan in geen geval gezien worden als akkoord voor de staat waarin de goederen worden geretourneerd.

LekkerteHuur heeft het recht aanvullende controles te doen.
4. Indien bij een controle één van de genoemde punten in lid 3 geconstateerd worden, dan zal LekkerteHuur wederpartij binnen 24 uur op de hoogte stellen. Wederpartij heeft een termijn van zeven dagen om missende onderdelen alsnog te retourneren.
5. De onderdelen die schoongemaakt kunnen worden zullen door wederpartij schoon geretourneerd worden. Extra arbeidstijd vanwege schoonmaak in verband met het niet behoorlijk retourneren van de goederen kan door LekkerteHuur in rekening worden gebracht bij wederpartij.

Artikel 9. schade en verlies
1. Geconstateerde schade aan de goederen komt volledig voor rekening van wederpartij. LekkerteHuur is gerechtigd deze schade op wederpartij te verhalen. Indien de reparatiekosten de waarde van de desbetreffende goederen overstijgt, zal LekkerteHuur deze vervangen en de nieuwwaarde aan wederpartij doorbelasten. Onder schade wordt tevens verstaan het be- of verwerken van de gehuurde goederen anders dan zoals deze geleverd zijn.
2. Schade aan de door LekkerteHuur geleverde goederen, veroorzaakt binnen de periode waarin wederpartij voor de goederen verantwoordelijk is, dient door wederpartij onmiddellijk na ontdekking en uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, gemeld te worden aan LekkerteHuur.
3. Indien er sprake is van diefstal of vermissing dient wederpartij dit binnen 24 uur na ontdekking te melden bij LekkerteHuur en hiervan aangifte te doen bij de politie. Ook is wederpartij verplicht een kopie van het proces-verbaal van de aangifte aan LekkerteHuur te verstrekken.
4. Indien de door LekkerteHuur geleverde goederen gestolen zijn en wederpartij een proces-verbaal hiervan aan LekkerteHuur heeft verstrekt, eindigt de overeengekomen huurperiode. De huurperiode eindigt op de datum die in het proces-verbaal is opgenomen als datum waarop de goederen zijn gestolen. Dit is niet van toepassing op eventuele overige goederen die wederpartij huurt van LekkerteHuur. Hier blijft de huurperiode doorlopen tot het einde van de overeengekomen huurperiode. Tenzij partijen hier afwijkende schriftelijke afspraken over hebben gemaakt.
5. Indien de wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of weigert een proces-verbaal te verstrekken aan LekkerteHuur dan is er sprake van verduistering. In dat geval heeft LekkerteHuur het recht de dagwaarde van de verduisterde goederen te verhalen op wederpartij.
6. Bij (economische) total-loss van het gehuurde verplicht de wederpartij zich de schade aan LekkerteHuur te vergoeden tegen de dagwaarde van de gehuurde goederen. Indien herstel nog mogelijk is, verplicht wederpartij er alles aan te doen om het gehuurde in originele staat te herstellen. De eventueel daarmee gepaard gaande kosten zijn voor wederpartij. Daarnaast blijft wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door LekkerteHuur geleden schade zoals – maar niet uitsluitend – expertisekosten, omzet en-of winstderving etc.
7. Indien de wederpartij schade toebrengt aan goederen die eigendom zijn van LekkerteHuur dan verplicht wederpartij zich om de door LekkerteHuur te maken kosten te vergoeden zoals – doch niet uitsluitend – expertisekosten, reparatiekosten, reinigingskosten, etc.
8. De wederpartij wordt aansprakelijk gehouden ongeacht of deze aan de schade, het verlies, de diefstal, het onbruikbaar of waardeloos maken van de goederen schuld heeft.
9. Voor vermiste zaken, waarvoor LekkerteHuur inmiddels de dagwaarde aan wederpartij heeft doorbelast en die later alsnog door wederpartij in goede staat worden geretourneerd, is wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. LekkerteHuur zal dit in mindering brengen op de aan wederpartij te retourneren vergoeding van de dagwaarde.

10. Het is wederpartij verboden om goederen die eigendom zijn van LekkerteHuur over te dragen of onder te verhuren aan derden. Tenzij LekkerteHuur hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Als wederpartij dit toch doet en een derde veroorzaakt schade aan de goederen dan is wederpartij direct aansprakelijk voor de geleden schade. LekkerteHuur heeft het recht deze schade op wederpartij te verhalen.

Artikel 10. annuleren
1. Na het afspreken van een huurperiode tussen wederpartij en LekkerteHuur is wederpartij verplicht de volledige betaling te voldoen, ook als wederpartij verzuimt de goederen op te halen of in ontvangst te nemen.
2. De wederpartij mag schriftelijk verzoeken om een annulering, mits wederpartij dit doet vóór de afgesproken datum van levering of ophalen van de goederen. In zulke gevallen is wederpartij de volgende vergoeding verschuldigd:
a. 50% van het afgesproken totaalbedrag, indien de annulering plaatsvindt tussen 20 en 15 werkdagen vóór de afgesproken dag waarop LekkerteHuur de goederen zou leveren.
b. 60% van het afgesproken totaalbedrag, indien de annulering plaatsvindt tussen 15 en 10 werkdagen vóór de hierboven genoemde leverdag.

c. 80% van het afgesproken totaalbedrag, indien de annulering plaatsvindt 10 werkdagen of later vóór de hierboven genoemde leverdag.
d. 100% van het afgesproken totaalbedrag, indien de annulering plaatsvindt op de dag vóór of de dag zelf van de hierboven genoemde leverdatum.

3. Er geldt een uitzondering indien er verse producten geleverd moeten worden. In zulke gevallen is wederpartij 100% van het afgesproken bedrag verschuldigd, indien de annulering plaatsvindt binnen 5 werkdagen vóór de afgesproken dag waarop LekkerteHuur de goederen zou leveren.

Artikel 11. vervoer
1. De wederpartij draagt tijdens de gehele huurperiode, dus ook tijdens eigen transport van het gehuurde, verantwoordelijkheid voor het risico van beschadiging of verlies van de gehuurde goederen. De wederpartij verplicht zich ertoe de gehuurde goederen zodanig veilig te transporteren dat de kans op schade geminimaliseerd is, o.a. door dit zorgvuldig en adequaat te verpakken. Doet wederpartij dit niet dan draagt wederpartij de verantwoordelijkheid voor eventueel toegebrachte schade aan de gehuurde goederen. LekkerteHuur heeft het recht, na het constateren van deze schade, dit te verhalen op wederpartij.
2. Wederpartij draagt er tevens zorg voor de gehuurde goederen adequaat te laden, zodanig dat er tijdens het transport geen schade kan ontstaan door het verschuiven of omvallen van de lading. Doet wederpartij dit niet dan draagt wederpartij het risico voor eventueel daarmee gepaard gaande kosten te maken door LekkerteHuur om de schade te herstellen. LekkerteHuur heeft het recht, na het constateren van deze schade, dit te verhalen op wederpartij.
3. Indien wederpartij een aanhangwagen wenst te huren dan mag wederpartij alleen gebruikmaken van een trekkend voertuig met WA-verzekering. Doet wederpartij dit niet dan draagt wederpartij hier de gehele verantwoordelijkheid voor en vrijwaart LekkerteHuur voor enig daarmee gepaard gaand risico.

Artikel 12. Hoofdelijke aansprakelijkheid wederpartij
Als LekkerteHuur een overeenkomst aangaat met meerdere wederpartijen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan LekkerteHuur verschuldigd zijn.

Artikel 13. Aansprakelijkheid LekkerteHuur
1. LekkerteHuur is uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare schade die de wederpartij lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van LekkerteHuur.
2. Indien LekkerteHuur aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. LekkerteHuur is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, lekkages, overstromingen, elektrocutie, schade aan derden, overige (gevolg)schade, vermogensschade of enige andere vorm van indirecte schade die hier niet genoemd staat.
4. Indien LekkerteHuur aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. De aansprakelijkheid van LekkerteHuur kan nooit het afgesproken bedrag tussen partijen overschrijden, tenzij op basis van de door LekkerteHuur afgesloten verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleidingen zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
7. Wederpartij vrijwaart LekkerteHuur voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde goederen.

Artikel 14. Verrekening en Vrijwaring
1. Tenzij de wederpartij een consument is, doet de wederpartij afstand van zijn recht om een schuld aan LekkerteHuur te verrekenen met een vordering op LekkerteHuur.
2. De wederpartij vrijwaart LekkerteHuur tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door LekkerteHuur geleverde producten en/of diensten.

Artikel 15. Klachten
1. Bij in ontvangst name van de goederen controleert wederpartij of deze door LekkerteHuur in goede staat en conform gemaakte afspraken zijn geleverd en op uiterlijk waarneembare gebreken. Wederpartij tekent het door LekkerteHuur aangereikte formulier ter bevestiging van het bovenstaande. Is wederpartij van mening dat dit niet zo is dan is het zijn verantwoordelijkheid om dit op moment van in ontvangst name kenbaar te maken en hier een aantekening van te maken op het formulier.

2. Gebreken die tijdens voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet ontdekt hadden kunnen worden, dient wederpartij binnen 24 uur na ontdekking hiervan schriftelijk kenbaar te maken aan LekkerteHuur.
3. Bij schade als bedoeld in art. 13.1., dient wederpartij dit binnen 24 uur na het ontstaan daarvan schriftelijk kenbaar maken aan LekkerteHuur. In deze schademelding geeft wederpartij tevens de vermoedelijke schadehoogte aan en stelt LekkerteHuur binnen een redelijke termijn in de gelegenheid om een eigen (contra-)expertise uit te laten voeren op het gehuurde. Deze termijn bedraagt ten minste 2 weken vanaf de dag van in ontvangst name van de goederen.
4. Ieder vorderingsrecht van de wederpartij op LekkerteHuur, betrekking hebbende op schade als bedoeld in art. 13.1, vervalt indien:
a. de schade en/of gebreken niet zijn gemeld conform de hierboven genoemde voorwaarden zoals de gestelde termijnen en de aangegeven wijze;
b. wederpartij geen/onvoldoende medewerking verleent aan LekkerteHuur tot het instellen van een onderzoek naar gegrondheid van de klachten;
c. wederpartij de goederen niet op juiste wijze heeft behandeld, opgesteld, in gebruik genomen, bewaard of onderhouden of indien wederpartij de gehuurde goederen heeft gebruikt voor doeleinden waar de goederen niet voor geschikt zijn of behandeld onder, voor de goederen, ongeschikte omstandigheden.
d. wederpartij zonder daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben van LekkerteHuur eigenhandig (of door een derde) reparaties, onderhoudswerkzaamheden of wijzigingen heeft uitgevoerd op de gehuurde goederen die eigendom zijn van LekkerteHuur;
e. de goederen na ontdekking van de gebreken in gebruik worden genomen of wederpartij ervoor kiest het gebruik van de goederen, ondanks constatering van de gebreken, voort te zetten;
f. wederpartij aan LekkerteHuur niet de mogelijkheid geeft een (contra-)expertise uit te laten voeren zoals genoemd in lid 3.
Ingebrekestelling
4. De wederpartij dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan LekkerteHuur.
5. Het is de verantwoordelijkheid van de wederpartij dat een ingebrekestelling LekkerteHuur ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 16. Vervaltermijn
Elk recht van de wederpartij op schadevergoeding van LekkerteHuur vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17. Recht op ontbinding
1. De wederpartij heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer LekkerteHuur toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Indien hier sprake van is dient de wederpartij aan te tonen dat de zaken zodanig afwijken van de aangegane overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden.
2. Geringe afwijkingen zijn toelaatbaar, zeker wanneer het geleverde niet wezenlijk anders is.
3. Is de nakoming van de verplichtingen door LekkerteHuur niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat LekkerteHuur in verzuim is zoals genoemd in lid 1.
4. LekkerteHuur heeft het recht de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden, indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien LekkerteHuur kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. LekkerteHuur behoudt recht op schadevergoeding.
5. Indien wederpartij geen consument is, is LekkerteHuur in geen enkel geval verplicht tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 18. Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van LekkerteHuur in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de wederpartij niet aan LekkerteHuur kan worden toegerekend in een van de wil van LekkerteHuur onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van verplichtingen ten aanzien van de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van LekkerteHuur kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – maar niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor LekkerteHuur één of meer verplichtingen naar de wederpartij niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort tot LekkerteHuur er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. LekkerteHuur is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 19. Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

Artikel 20. Wijziging algemene voorwaarden
1. LekkerteHuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal LekkerteHuur zoveel mogelijk vooraf met de wederpartij bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 21. Overgang van rechten
1. Rechten van de wederpartij uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van LekkerteHuur.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in art. 3:83 tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 22. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat LekkerteHuur bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar LekkerteHuur is gevestigd, praktijk of kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 28-06-2020, te Veghel. (v1.1).